Vũ Mạnh Thắng
Kinh Doanh Thành Công = Nhập Hàng + Bán Hàng
Nhập Hàng Trung Quốc = Kiến Thức Nhập Hàng + Nguồn Hàng + Chuyển Tiền + Vận Chuyển
Bán Hàng = Sản Phẩm + Marketing Và Sales + Quản Lý Vận Hành